V polovici 90-tych rokoch sa začali na Českých dráhach vyvíjať informačné systémy na zostavu grafikonu vlakovej dopravy. Tvorili ho tri základné informačné systémy:

 1. CEV – Centrální editor vlaků
 2. SENA – Sestava nákresného jízdního řádu
 3. ASO – Automatizovaný systém oběhů

Systém CEV sa vyvíjal na Univerzite Pardubice, systém SENA vyvinuli pracovníci Žilinskej univerzity v Žiline a systém ASO vyvinula spoločnosť INPROP. Tvorba cestovného poriadku začínala v systéme CEV, kde dopravca zadával základné údaje o vlakoch, nasledovalo zadávanie hnacích koľajových vozidiel v systéme ASO a nakoniec konštruktér prevádzkovateľa dráhy v systéme SENA vypočítal časovú polohu vlakov.

Nasledovalo zadávanie objektov na vlaku v programe ASO2 – hnacie koľajové vozidlá, súpravy na vlaku, rušňové čaty a vlakové čaty, čím sa vytvorili vstupné údaje na samotnú tvorbu obehov a turnusov. Obehy hnacích koľajových vozidiel sa tvorili pomocou programu ASO3, obehy súprav na vlaku pomocou programu ASO4. Na tvorbu turnusov rušňových čiat slúžil program ASO5 a turnusov vlakových čiat program ASO6. Matrice turnusov a obehov sa kreslili pomocou programu ASO-Gepard. ASO komunikovalo s ostatnými informačnými systémami pomocou výmenných textových súborov a mal ju na starosti program ASO7. ASO ešte obsahoval program ASO1, kde bola správa číselníkov a železničnej siete, ako aj program ASOU, kde sa robili výstupy rôznych ukazovateľov na vlakoch (vlakové kilometre, vozňové kilometre atď.)

Programy rodiny ASO pracujú nad jedným dátovým súborom, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje o:

 • železničnej sieti, zdrojoch a číselníkoch dopravcu na železnici
 • databáze vlakov a ich objektoch
 • hotových obehoch hnacích koľajových vozidiel a súprav vlaku
 • hotových turnusoch rušňových čiat a vlakových čiat.

V roku 2006, keď sa počítačové technológie výrazne posunuli dopredu, začal vývoj nových aplikácii pre zostavu grafikonu vlakovej dopravy a súčasne sa v tomto roku systém ASO začal aktívne využívať aj na Slovensku Železničnou spoločnosťou Slovenska, kde dostal názov ASO_SK.

V súčasnosti sa systém ASO už aktívne nepoužíva, nahradil ho moderný informačný systém KASO.

Program ASO1 umožňuje načítať informácie o železničnej sieti z textového súboru v dohodnutom formáte a následne spracovať a editovať údaje o:

 • prevádzkových jednotkách, kde je umiestnená obsluha obehov hnacích koľajových vozidiel
 • domovských staniciach súprav, kde je umiestnená obsluha obehov súprav vlakov
 • strediskách rušňových čiat, kde umiestnená obsluha turnusov rušňových čiat
 • domovských staniciach vlakových čiat, kde je umiestnená obsluha turnusov vlakových čiat
 • radách hnacích koľajových vozidiel
 • vozňoch, z ktorých sa potom tvoria jednotlivé súpravy vlaku
 • rôznych číselníkoch potrebných pre ASO

ASO1: Editácia prevádzkovej jednotky v stanici 'Plzeň seřaďovací nádráží' ASO1: Editácia prevádzkovej jednotky v stanici 'Plzeň seřaďovací nádráží'
ASO1: Editácia prevádzkovej jednotky v stanici 'Plzeň seřaďovací nádráží' ASO1: Editácia prevádzkovej jednotky v stanici 'Plzeň seřaďovací nádráží'

ASO2 je robustný program, ktorý okrem základnej editácie objektov hnacích koľajových vozidiel, súprav na vlaku, rušňových čiat a vlakových čiat umožňuje:

 • skladať súpravy z jednotlivých vozňov databázy špecifikovaných programom ASO1
 • editovať radenie súprav a hnacích koľajových vozidiel v jednotlivých staniciach v trase vlakov
 • exportovať objekty pre následnú tvorbu obehov a turnusov
 • preklápať a hromadne plniť jednotlivé objekty z grafikonu, ktorému skončila platnosť
 • centralizovať objekty z dôvodu spracovania na viacerých spracovateľských miestach
 • centralizovať hotové obehy a turnusy z dôvodu spracovania na viacerých spracovateľských miestach
 • exportovať údaje o nepokrytých vlakoch hnacími koľajovými vozidlami, nepridelených objektoch hnacích koľajových vozidiel, nepridelených objektoch rušňových čiat, radení regionálnych vlakov, radení diaľkových vlakov atď.

ASO2: Editácia objektov koľajových hnacích vozidiel a rušňových čiat vlaku č. 500 ASO2: Editácia objektov koľajových hnacích vozidiel a rušňových čiat vlaku č. 500
ASO2: Editácia objektov koľajových hnacích vozidiel a rušňových čiat vlaku č. 500 ASO2: Editácia objektov koľajových hnacích vozidiel a rušňových čiat vlaku č. 500

ASO3 je program na optimalizáciu a následnú úpravu obehov hnacích koľajových vozidiel (HKV). Úlohou optimalizácie je zaradiť vstupujúce objekty HKV do obehov tak, aby všetky HKV boli zaradené a aby sa minimalizoval počet potrebných lokomotív na obsluhu výsledných obehov. Po ale aj pred samotnou optimalizáciou má tvorca obehov k dispozícii celú sadu nástrojov na dosiahnutie výsledného vzhľadu obehov, ako napríklad:

 • editovanie parametre jednotlivých objektov HKV (doby Pred a Po...)
 • upravovanie obmedzenia objektov HKV a následná práca s nimi ako s dvoma nezávislými objektmi
 • rušenie a následne vkladanie nezaradených objektov HKV do obehu
 • vkladanie vyhovujúcich objektov HKV do obehov priamo z celej databázy ASO
 • vkladanie technologických vlakov do obehov (miestne výkony, prevádzkové ošetrenia, zbrojenia, východzie alebo vratné čistenia...)
 • tvorba a následná editácia tzv. retiazok čo je postupnosť objektov HKV, ktoré chceme mať zaradené v obehu v danom poradí
 • zobrazovanie nezaradených objektov HKV, zaradených objektov HKV, vytvorených obehov v prehľadných tabuľkách
 • zobrazovanie obehov v rôznych režimoch (napr. pohľad na obeh v hrubom obmedzení, kedy sa neberie do úvahy premávanie objektu HKV v príslušných dňoch ale premávanie vzhľadom na týždenné premávanie; pohľad v reálnom obmedzení, kedy sa na obeh dívame z pohľadu premávania v jednotlivých dňoch platného grafikonu...)
 • priradenie hotového obehu prevádzkovej jednotke, pridelenie jedinečného čísla obehu a jeho zapísanie do hotových obehov
 • čítanie hotových obehov a ich následná úprava
 • exporty a následné spracovanie údajov typu: žiadosti o hranice depa, obraty v železničných staniciach, požiadavky na prázdne jazdy a pod.
 • tvorba cyklických obehov, čo prakticky znamená presun lokomotívy z príslušného dňa obehu od príslušného objektu HKV na iný deň a iný objekt HKV v rámci samotného obehu alebo hotových obehov

ASO3: Možnosti ďalšej práce nad objektom HKV vlaku č. 660 ASO3: Možnosti ďalšej práce nad objektom HKV vlaku č. 660
ASO3: Možnosti ďalšej práce nad objektom HKV vlaku č. 660 ASO3: Možnosti ďalšej práce nad objektom HKV vlaku č. 660

Program na tvorbu obehov súprav vlaku ASO4 je modifikáciou programu ASO3 a funkčne ako aj vzhľadovo sú si tieto programy veľmi podobné.

Program na tvorbu turnusov rušňových čiat (RČ) predstavuje komplexnú sadu nástrojov na zostavenie turnusov zo zmien rušňových čiat. Program pracuje v dvoch úrovniach:

 1. zostavovanie zmien, kde sa pri tvorbe zmien využívajú hotové obehy hnacích koľajových vozidiel
 2. zostavovanie turnusov zo zmien.

Zmeny sa zostavujú z objektov RČ a pri ich zostavovaní sa kontroluje korektnosť podľa platnej kolektívnej zmluvy. Aby zmena bola korektná má tvorca zmien k dispozíciu celú škálu nástrojov, pomocou ktorých môže:

 • editovať technologické časy pred a po objekte RČ
 • nastavovať striedania na ose objektom RČ
 • nastavovať obmedzenie a trvanie zmien
 • vkladať vyhovujúce objekty RČ do zmien priamo z celej databázy ASO
 • vkladať technologické vlaky do zmien, ako typ výkonu bez HKV, s HKV, alebo Rg jazdu
 • vykonávať ďalšie editačné operácie.
Z takto zostavených zmien sa potom skladá turnus, kde tvorca turnusu môže ľubovoľne vkladať, premiestňovať ako aj editovať zmeny turnusu a následne pre vytvorený turnus existujú nástroje na:
 • výpočet pracovnej doby - tieto hodnoty slúžia potom ako podklady na samotný výpočet miezd
 • kontrolu korektnosti turnusu podľa platnej kolektívnej zmluvy
 • zapísanie turnusu do hotových turnusov, čítanie hotových turnusov a ich následná úprava

ASO5: Celkový pohľad na hotový turnus 159 v Bohumíne ASO5: Celkový pohľad na hotový turnus 159 v Bohumíne
ASO5: Celkový pohľad na hotový turnus 159 v Bohumíne ASO5: Celkový pohľad na hotový turnus 159 v Bohumíne

Program na tvorbu turnusov vlakových čiat ASO6 je modifikácia programu ASO5 a funkčne ako aj vzhľadovo sú si tieto programy veľmi podobné.

Hotové obehy a turnusy treba pre potreby dopravcu vytlačiť tak, aby slúžili ako podklady pre výkonných pracovníkov dopravcu. Pre tieto účely bol vyvinutý program GEPARD, kde sa obehom a turnusom stanoví definitívna podoba. Spracovateľ má k dispozíciu celú škálu matríc a nástrojov tak, aby výsledný diagram spĺňal jeho predstavy a potreby.

GEPARD: Celkový pohľad na matricu s obehom HKV GEPARD: Celkový pohľad na matricu s obehom HKV
GEPARD: Celkový pohľad na matricu s obehom HKV GEPARD: Celkový pohľad na matricu s obehom HKV