STADO2 je aplikácia na analýzu dopravnej obslužnosti druhej generácie, kde boli skĺbené funkcionality jej predchodcov SPADO (Systém Pre Analýzu Dopravnej Obslužnosti) a STADO. Získava údaje z dát súvisiacich s osobnou autobusovou dopravou (napr. dáta o predaji cestovných lístkov) a vykonáva výpočty nad nimi. Výstupom po spracovaní údajov sú prehľadné tabuľkové a grafické výkazy, napr.:

  • výkaz preukázanej straty z poskytovania zliav
  • výkaz nákladov a výnosov bez prístavných a odstavných kilometrov
  • výkaz obsadenia a meškania spojov
  • toky na linkách.

Aplikácia tiež poskytuje možnosť vytvárania vlastných ekonomicko-štatistických zostáv z vypočítavaných atribútov. Svojimi funkciami umožňuje autobusovým dopravcom (užívatelia typu dopravca) a orgánom zodpovedným za dopravnú obslužnosť regiónu (užívatelia typu dopravné úrady) analyzovať dopravnú obslužnosť územia vykonávanú linkovou autobusovou dopravou v súvislosti s výkonmi vo verejnom záujme.

STADO2 je aplikácia typu hrubý klient, t. j. lokálna aplikácia so vzdialeným serverom. Server prostredníctvom webovej služby slúži ako dátovo-aplikačné rozhranie a autentifikačno-autorizačná autorita (pomocou prihlasovacích údajov autentifikovaný užívateľ má povolenú svoju množinu liniek) pre pripojených klientov.

Pomocou technológie ClickOnce je zabezpečená u klienta vždy aktuálna verzia aplikácie.

STADO2 pracuje s nasledujúcimi dátami

  • dáta cestovných poriadkov - dáta o cestovných poriadkoch na danom území spracovávané a poskytované spoločnosťou INPROP. Je zabezpečené, aby sa v aplikácii vždy pracovalo s aktuálnymi dátami. Takisto sú k dispozícii aj dáta za minulé obdobia počnúc rokom 2012
  • dáta z cestovných lístkov - dáta poskytované dopravcami a spracovávané spoločnosťou INPROP, ktoré obsahujú záznamy o predaji cestovných lístkov.

Stiahnuť užívateľskú príručku STADO2